Šioje sistemoje pateikiami 2005-2011 metais vykdyto Klaipėdos miesto aplinkos monitoringo rezultatai.

Pavasario, vasaros ir rudens sezonais buvo atliekami triukšmo matavimai 42 taškuose, išdėstytuose gyventojams aktualiausiose vietose: prie gatvių, gyvenamųjų namų, vaikų ugdymo įstaigų, ligoninių.

Kas mėnesį arba kas sezoną buvo vykdomi hidrologiniai, hidrogeocheminiai ir hidrobiologiniai tyrimai dešimtyje paviršinio vandens telkinių - Mumlaukio (Aulaukio) ežere, Trinyčių tvenkinyje, Vilhelmo kanale, Jono kalnelio kanale, tvenkinyje ties Dubysos g. - Šilutės plento sankryža, Draugystės tvenkiniuose, tvenkinyje ties Reikjaviko ir Smiltelės gatvėmis, Smiltelės upės žiotyse, Smiltelėje bei Danėje aukščiau Klaipėdos.

Oro teršalų (sieros dioksido - SO2, azoto dioksido - NO2 ir lakiųjų organinių junginių - LOJ) koncentracijos buvo matuojamos pasyvių sorbentų metodu. Tyrimo metu nustatoma ar neviršijamos oro teršalų ribinės vertės labiausiai užterštose bei tankiai apgyvendintose miesto teritorijose, įvertinama oro kokybė dažnai žmonių lankomose vietose ir santykinai švariose (rekreacinėse) miesto teritorijose bei miesto oro užterštumo įtaka užmiesčio teritorijai.

2006-2007 metais vykdytas dirvožemio užterštumo Klaipėdos mieste tyrimas. Analizuotas dirvožemis stadionų, mokymo įstaigų, vaikų lopšelių ir darželių, sveikatos apsaugos įstaigų aplinkoje, gyvenamuosiuose rajonuose, miesto parkuose ir skveruose.

Taip pat monitoringo metu buvo kaupiama informacija apie kraštovaizdžio mozaikiškumą ir fragmentaciją, biologinės įvairovės būklę ir kaitos tendencijas.

Valstybinio aplinkos monitoringo duomenys: